logo

Over het Felixproject

Vzw Het Felix Project zet zich op de meest efficiënte en diervriendelijke manier in om het aantal zwerfkatten tot een minimum te beperken, en tot het bekomen van een duurzame verantwoorde oplossing voor dit probleem. Dit trachten wij te bereiken door sterilisatie en castratie van een zo groot mogelijk aantal dakloze katten: gerichte acties die het geboren worden van nog meer zwerfkatten, en het daaraan gekoppelde dierenleed, moeten voorkomen, en op termijn de zwerfkattenpopulatie geleidelijk maar effectief zullen verkleinen.
Tevens maakt het sensibiliseren en informeren van lokale overheden een noodzakelijk deel uit van onze taken. Maar ook katteneigenaars moeten bewust gemaakt en op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.

Hoe het begon...

Het initiatief werd genomen door een aantal vrijwilligers die gedurende de lente en zomer van 1997 actief waren in een asiel en het absurde van de situatie niet langer konden aanzien. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan het nut en de goede werking van dierenasielen, maar een asiel kan nooit een “thuis” worden voor dieren waar ergens anders geen plaats voor is.
Onze boodschap luidde: "Kittens die geen vooruitzicht hebben op een dierwaardig bestaan, moeten er niet nog meer komen!"
Hoe wilden we dit bereiken? Vooreerst door sterilisatie en castratie van zwerfkatten. Zwerfkatten, katten zonder thuis, behoeden voor verdere uitbreiding. Deze dieren zouden ons objectief worden!
Idealisten? ja! Naïevelingen? neen! Want we beseften wel degelijk waaraan we begonnen. Aan de massa thuisloze katten wilden en durfden we niet te denken. We hielden voor ogen: "iedere behandelde kat betekent per jaar een aantal door niemand gewenste kittens minder". Als we per jaar 100 katten kunnen steriel maken, zo rekenden we, betekent dat op 10 jaar een zeer groot aantal zwervers minder.
We gingen ons licht opsteken bij andere verenigingen die al hadden bewezen dat het kon. “Chats Libres” in Brussel werd ons grote voorbeeld. Hun dringende maar ook dwingende raad indachtig: “Begin er aan! Jullie moeten het zelf doen”, deed ons de stap wagen. Met een berg enthousiasme en een lege portemonnee zijn we eraan begonnen. Onze belangrijkste bondgenoten werden een aantal dierenartsen die ons initiatief een warm hart toedroegen. Voor een voor ons haalbare vergoeding werden de operaties uitgevoerd. Op een ruime verwarmde zolder, bereikbaar via een buitentrap, werden de eerste revalidatiekooien getimmerd en geïnstalleerd. Tot openbare instanties werden smeekbeden voor financiële en logistieke steun gericht. Helaas toen nog zonder resultaat. Iedereen werd aangesproken om zijn steentje bij te dragen, niemand in onze omgeving was veilig. Tot een gul familielid de som van 200.000 BEF (€ 4.957,86) schonk. Dit en de bijdragen van mensen die stilaan vertrouwen kregen, maakten het ons mogelijk te starten. In november 1998 waren er al 243 katten "geholpen". Daarmee was het magische getal 100 al ruimschoots overschreden. We waren goed en wel vertrokken en kregen bekendheid. We beseften dat we, door onze grote dierenliefde, onze volharding, en vooral door onze koppigheid, heel wat konden bereiken. En... er was geen weg terug meer!

Onze voornaamste principes:

  1. Wij treden hoe dan ook vooreerst op in het belang van de zwerfkat(ten).
  2. Wij doden geen katten ! Mensen die gewoon van de dieren verlost willen worden, zijn bij ons aan het verkeerde adres.
  3. Wij lenen ons materiaal niet uit voor het vangen van dieren die gedood zullen worden.
  4. Wij behandelen enkel die zwerfkatten die als eerste optie teruggeplaatst worden in hun vertrouwde omgeving, en daar in dezelfde of verbeterde omstandigheden kunnen verder leven.
  5. Waar dit niet mogelijk is, bestaat er de opvanggebonden mogelijkheid om noodlijdende katten in te brengen in een adoptieplan.
  6. Wij laten geen huiskatten steriliseren. Eigenaars van een tamme poes kunnen bij iedere dierenarts terecht voor de ingreep.
    Omdat dierenartskosten budgetgebonden zijn, betekent misbruik maken van onze werking een gemiste kans van sterilisatie voor een zwerfkat.

Ons werkterrein

As in Limburg... beperkt zich tot de provincie Limburg. We worden echter vaak gecontacteerd door bewoners uit heel Vlaanderen. We geven raad en staan, indien haalbaar, bij met daad. Het is echter goed eerst te informeren in je eigen gemeente. Op veel plaatsen is er een actie gaande zonder dat alle inwoners daarvan op de hoogte zijn. Dieronvriendelijke oplossingen zoals het wegvangen van zwerfkatten en naar het asiel brengen, hoef je niet te aanvaarden!
Een aantal Limburgse gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst met onze vzw. Andere werken samen met een Limburgs asiel. Klik hier voor het overzicht....

Provincie Limburg Dierenark Limburg


Zwerfkatten...

Het fenomeen ZWERFKAT...

Het probleem begint bij de mens !

1 + 1 = 6, en dit tot driemaal toe per jaar !

Niet alle thuisloze katten zijn onhandelbare, agressieve en angstige dieren. Veel zwerfkatten zijn immers ex-huiskatten of nakomelingen van huiskatten. Katten die door hun baasjes “weggegooid”, in een doos ergens gedumpt, uit de auto gezet, langs de weg achtergelaten werden,...: laffe daden van hartloze mensen die weigeren verantwoordelijkheid te dragen. Huiskatten en kittens aan hun lot overgelaten, veroordeelt deze dieren tot een veelal zwervend bestaan vol gevaar en ontberingen. Ze worden gedwongen een nieuw leven te beginnen, ze verwilderen, krijgen kittens, en voor je het weet heb je een (over)populatie van zwerfkatten.
Ex-huiskatten worden de echte stumpers, want zij hebben niet geleerd zich uit de slag te trekken en zelf hun kostje bijeen te scharrelen. Dit zijn de dieren die warmte en vriendschap zoeken. Die proberen binnen te dringen in de warmte van een gezin. En heel vaak lukt het ze ook. Maar ook zij krijgen kittens. Als deze katten echter tijdig gevangen en gesteriliseerd worden, en het geluk hebben geadopteerd te worden door dierenvrienden, kunnen ze uitgroeien tot een ideale huisgenoot.
De tegenhanger is de kat die in het wild geboren wordt, buiten opgroeit en nooit door mensenhanden aangeraakt wordt, laat staan geknuffeld. Deze dieren kunnen niet in een gesloten ruimte ondergebracht worden. Dan lopen ze (letterlijk) aan de muren op, en wie hen probeert te benaderen krijgt zonder twijfel een stevige knauw. Maar buiten, in hun vertrouwde omgeving, functioneren ze perfect. En ook deze katten hebben recht op leven!
Kittens van zwerfkatten worden door katten opgevoed, en niet door mensen, waardoor domesticatie van die kleintjes na de leeftijd van 12 à 16 weken vaak niet meer lukt. Deze relatief korte, maar zeer belangrijke periode wordt de kritische socialisatieperiode genoemd. Het is dan ook dat kittens zich geuren, geluiden en handelingen inprenten, die bepalend zijn voor hun wereldbeeld en voor de rest van hun kattenleven. Als er tijdens deze periode geen positieve interactie met mensen plaatsvindt, zullen de kittens vaak wantrouwig blijven voor alles wat mens is.
Het hoeft geen betoog dat er voor zwerfkatten, groot en klein, in de reeds overvolle asielen geen plaats is. Ze komen immers, zijnde verwilderd, niet voor adoptie in aanmerking en zullen er geen baasje vinden. Noodgedwongen moet een asiel een groot aantal van deze poezen laten inslapen.
Zwerfkatten... Soms leven ze in afgesloten binnentuinen, soms vrij op straat, op verlaten pleinen, kerkhoven...  Hier en daar hebben zich kolonies gevestigd van soms wel tientallen katten, die overlast voor de buurt kunnen veroorzaken. Zonder menselijk ingrijpen zal die toestand nooit in positieve zin veranderen.
Een aantal zwerfkatten overleeft in buurten waar mensen met een hart voor dieren hen voeden en er zo goed en kwaad als kan zorg voor dragen. Maar de natuur gaat zijn gang, en het vermenigvuldigingsproces moet aangepakt worden voordat het uit de hand loopt.

Nu...

Over een jaar...

Over twee jaar...

Over drie jaar...

Zwerfkatten vangen om ze te doden lost de problemen niet op !

Voor dierenvrienden is het doden van zwerfkatten geen optie. Anderen, die allerlei soorten overlast van dakloze katten aanvoeren, of er gewoon van af willen, zien dat praktische idee van vangen en doden wel zitten. Alleen... het werkt niet ! Waarom niet? Als je het probleem verwijdert, los je het toch op? Niet dus, want een zo gecreëerde schijnbaar rustige fase is slechts tijdelijk. Andere zwerfkatten, op zoek naar een onderkomen en voedsel, zullen het vrijgekomen territorium inpalmen. Telkens een groep zwerfkatten verwijderd wordt, zal dat de deur openen voor andere dakloze katten. Het is bovendien zo goed als onmogelijk om alle katten te vangen. En de overgebleven dieren planten zich weer voort. Na 5 tot 10 maanden heeft de kattenpopulatie zich meestal weer tot tweederde van het vroegere aantal hersteld. Zo los je het probleem dus niet op! En het vangen en doden van gezonde zwerfkatten, wetend dat het alternatief van sterilisatieacties voorhanden is, betekent een eindeloze cyclus van steeds weer nieuwe dieren en steeds weer doden. Het getuigt bovendien van een ethisch bankroet, van een gebrek aan inzicht en respect voor het meest elementaire recht van ieder levend wezen : het recht op leven !
Er is een veel betere aanpak om uitbreiding van het aantal verwilderde katten tegen te gaan: castreren en steriliseren van zwerfkatten waarna ze worden teruggezet. Een oplossing waardoor de katten op hun woonplek een dierwaardig bestaan krijgen en tegelijk de overlast voor de omwoners beperkt wordt. Meer zelfs, de kolonies zullen langzaam kleiner worden doordat de aanwezige katten vreemde dieren uit hun territorium zullen weren. Deze manier van diervriendelijke aanpak wordt reeds sinds jaren succesvol toegepast in een groot aantal steden in ons land.

Zwerfkittens...

Voorkom dat er nog meer zwerfkittens worden geboren! We kunnen de mensen niet genoeg aanmanen om op tijd te bellen als er zwerfkatten in de buurt zitten en niet te wachten tot er kleintjes zijn. Voorkomen is immers beter, en veel gemakkelijker, ook in dit geval.
Toch een zwerfkat met kittens, wat te doen in dergelijke situaties? Het is niet aan te bevelen om een wilde mensschuwe moederpoes in een kooi op te sluiten om haar kroost verder groot te brengen. Lees meer, klik hier...

Klik hier om de affiche te bekijken


Sensibilisatie

Sensibiliseren en informeren !

Katteneigenaars moeten bewust gemaakt en op hun verantwoordelijkheid gewezen worden, want degenen die hun kat niet onvruchtbaar laten maken zijn mede verantwoordelijk voor het vele (zwerf)kattenleed.
Maar ook sensibiliseren en informeren van lokale overheden met betrekking tot de zwerfkatproblematiek maakt een noodzakelijk deel uit van onze taken. Gemeentebesturen overtuigen van de noodzaak geld te voorzien voor een doordacht, diervriendelijk en professioneel uitgevoerd project van zwerfkattenbeheersing.

Wat kun jij doen ?

LAAT JE KAT STERILISEREN OF CASTREREN !!!
Ieder jaar weer wordt een groot aantal niet gewenste kittens geboren. We kunnen het daarom niet genoeg benadrukken: Het verminderen van het aantal zwerfkatten hangt voor een groot deel af van de wil van eigenaars van huiskatten om hun dieren te laten steriliseren. Het zwerfkattenprobleem zou er niet zijn als kattenbaasjes hun kat(ten) zouden laten steriliseren of castreren.

Breek een lans voor de zwerfkatten !
Heeft jouw gemeente geen sterilisatiebeleid voor zwerfkatten ?
Vraag dan een afspraak met de verantwoordelijke schepen en burgemeester. Zij worden, gesteund door lokale inwoners, soms bereid gevonden zich het probleem aan te trekken.
Schrijf brieven en stuur e-mails naar lokale kranten, weekbladen, het info-krantje van uw gemeente, neem contact met milieuvriendelijke politici. Vaak zijn het inwoners met een hart voor dieren die hun gemeentebestuur door koppig volgehouden aandringen over de streep kunnen trekken !
Start een sensibilisatieactie om katteneigenaars op hun verantwoordelijkheden te wijzen en ze ertoe aan te zetten hun huiskat(ten) te laten steriliseren of castreren. Onze vzw zal je met raad en daad zo goed mogelijk bijstaan.
Ga ook eens een kijkje nemen op de pagina Zwerfkatten van vzw Gaia, je vindt er bijkomende informatie. Klik op de volgende link: vzw GAIA.

FOD Steriliseren = Beschermen
Folder van de Federale Overheidsdienst "Steriliseren = Beschermen" klik hier...

Wil je de zwerfkatten graag bijstaan? Klik dan hier voor info...